کفشور خطی استیل:

در دو گروه طراحی و ساخته میشوند :

1 – کفشور خطی مخفی

که خود به دو گروه کاشیخور و سنگ خور تقسیم بندی میشود و
از طول 30 سانت تا 120 سانت بصورت روتین تولید میشود.
کفشور استیل طولی خطی مخفی کاشیخور

از طول 60سانت تا 120سانت با شیب طولی تولید میگردد. ضخامت ورق مورد استفاده 1.5 میلیمتر میباشد.
کانکشن خروجی در وسط کفشور با سایز 50 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
کفشور استیل کاشیخور

عمق قاب استیل برای گروه کاشیخور 11 میلیمتر و برای گروه سنگخور 22 میلیمتر در نظر گرفته شده است .

2- کفشور خطی مشبک

که از طول 30 سانت تا 120 سانت بصورت روتین تولید میشود .

کفشور استیل مشبک طولی

از طول 60سانت تا 120سانت با شیب طولی تولید میگردد. ضخامت ورق مورد استفاده 1.5 میلیمتر میباشد.
کانکشن خروجی در وسط کفشور با سایز 50 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
امکان ساخت کفشورهای خطی تمام استیل با موقعیت سفارشی کانکشن ( خروجی ) وجود دارد.
کفشور خطی تمام استیل

 

کفشور 15*15 سانت آشپزخانه

کفشور استیل 15*15 سانت

کفشور استیل خطی کاشیخور 100 سانت

کفشور استیل خطی کاشیخور 120 سانت

کفشور استیل خطی کاشیخور 90 سانت

کفشور استیل دو درب

کفشور استیل کاشیخور

کفشور استیل کاشیخور 20*20

کفشور استیل کاشیخور 60 سانت

کفشور استیل کاشیخور 70 سانت

کفشور استیل مخفی 10*10

کفشور استیل مشبک

کفشور استیل مشبک طلایی

کفشور استیل مشبک12*12 سانت

کفشور خطی 60 سانت البرز